top of page
  • Julie De Rore

Opschortende voorwaarden bij verkoop van een onroerend goed

Vaak hoor je bij een verkoop dat deze gedaan wordt “onder opschortende voorwaarde”. Wat betekent dat?


De opname van een opschortende voorwaarde betekent dat de verkoop afhankelijk gemaakt wordt van een:


  • Onzekere gebeurtenis in de toekomst, bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiering of een

  • Gebeurtenis die reeds heeft plaatsgevonden, maar waarvan het resultaat nog onbekend is voor de partijen, bijvoorbeeld het verkrijgen van een blanco bodemattest

Het doel van de opschortende voorwaarde is om de verkoopovereenkomst al te kunnen afsluiten zonder te moeten wachten op het resultaat van de onzekere gebeurtenis. Er is dan wel al een verkoop, maar de uitvoering wordt nog afhankelijk gemaakt van de gestelde gebeurtenis.


Een opschortende voorwaarde is enkel geldig als ze duidelijk is omschreven in de verkoopovereenkomst. Het is daarbij van belang om zo gedetailleerd mogelijk te werken, om eventuele latere discussies te vermijden. De voorwaarde mag ook niet afhankelijk zijn van de loutere wil van één van de partijen.


De meest gebruikelijke opschortende voorwaarde is die voor het verkrijgen van een financiering. Deze voorwaarde is niet afhankelijk van de wil van de partijen, maar van de bereidheid van de financiële instellingen om een krediet te verlenen. Als de bank de lening verstrekt, gaat de verkoop door. Wil de bank geen lening geven, gaat de verkoop niet door.


In de clausule van opschortende voorwaarde moet ook worden opgenomen binnen welke termijn de voorwaarde gerealiseerd moet zijn. Bijvoorbeeld: De verkoop geschiedt onder opschortende voorwaarde van het krijgen van een financiering, ten laatste binnen 4 weken na ondertekening van deze verkoopovereenkomst”. In dat geval moet de eventuele weigering binnen de 4 weken worden voorgelegd, als dat niet het geval is, wordt de voorwaarde geacht verwezenlijkt te zijn en gaat de verkoop door.


Het is ook belangrijk om te weten dat de partijen verplicht zijn de nodige inspanningen te leveren om de voorwaarde te voltrekken. In geval van een financiering moet de koper dus kunnen aantonen dat hij een volwaardig dossier heeft ingediend bij de kredietinstelling, met het oog op het verkrijgen van de lening.

Om misbruik tegen te gaan, wordt daarom vaak opgenomen dat de koper een weigering van meerdere financiële instellingen nodig heeft, waarvan 1 aangeduid mag worden door de verkoper.

Zo is die laatste er zeker van dat er voldoende inspanningen geleverd worden om het krediet rond te krijgen.


Als één van de partijen de verwezenlijking van de voorwaarde moedwillig saboteert of geen inspanning levert, wordt de voorwaarde als verwezenlijkt beschouwd en gaat de verkoop toch door.
Comments


bottom of page